Prawo - międzynarodowy transport osób

Chorwacja: przewozy turystyczne

REPUBLIKA CHORWACJI
MINISTERSTWO FINANSÓW
ADMINISTRACJA PODATKOWA - CENTRALA
Klasa: 410-19/14-01/241
U Numer: 513-07-21-01/14-01
Zagrzeb 31 marca 2014

Instrukcja dla przewoźników autokarowych bez siedziby w Republice Chorwackiej

Artykuł 20, ustęp 1 Ustawy o podatku od wartości dodanej (Narodne novine nr 73/13, 99/13 - Decyzja USRH, 148/13 i 153/13 - Decyzja USRH) określono, że miejscem wykonywania usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie prowadzony jest transport, stosunkowo do przejechanych odległości. Dlatego zagraniczny podatnicy, którzy na terytorium Republiki Chorwacji wykonują regularny lub okazjonalny transport pasażerów zagranicznych lub krajowych przy pomocy autobusu, mini-busa, pojazdu dostawczego lub taksówki zobowiązani są do rejestracji dla potrzeb VAT w Republice Chorwacji przed rozpoczęciem świadczenia usługi transportu pasażerów. 
Zagraniczni podatnicy mający siedzibę w Unii Europejskiej mogą w Republice Chorwacji powołać przedstawiciela podatkowego, a podatnicy mający siedzibę poza Unią Europejską muszą powołać przedstawiciela podatkowego. Przedstawiciel podatkowy musi być w zarejestrowany w kraju jako płatnik VAT i musi być upoważniony do przyjmowania pism, składania deklaracji VAT i wykonywania wszystkich czynności w związku z określeniem i zapłatą VAT
podatnika.
W celu rejestracji na potrzeby VAT w Republice Chorwacji, zagraniczni przewoźnicy, którzy prowadzą transport pasażerów na terytorium Republiki
Chorwacji, zobowiązani są do:
 
• złożenia wniosku o przyznanie numeru identyfikacyjnego VAT (numer VAT ID),
• otrzymać OIB oraz
• powołać przedstawiciela podatkowego (obowiązkowe dla podatników mających
siedzibę poza Unią Europejską).

1. REJESTRACJA
W celu przyznania numeru VAT ID podatnik musi złożyć:

a) Wniosek o określenie i przyznanie osobistego numeru identyfikacyjnego (OIB)
oraz
b) Formularz P-PDV (wniosek o rejestrację dla potrzeb VAT).

Podatnik w celu przydzielenia OIB musi złożyć:

a) Wniosek o określenie i przyznanie OIB

- w języku chorwackim:
http://www.poreznauprava.hr/HR_obrasci/Documents/OSOBNI%20IDENTIFIKACIJSKI%20BROJ/
zahtjev-OIB.pdf

- w języku angielskim:
http://www.porezna-uprava.hr/en/EN_obrasci/Documents/PINrequest.pdf , oraz

- w języku niemieckim:
http://www.poreznauprava.hr/en/EN_obrasci/Documents/Deutsche_beantragenPIN.pdf
.

b) Akt założycielski (decyzję lub wypis z właściwego rejestru, który musi być w
języku chorwackim lub przetłumaczony na język chorwacki przez uprawnionego
tłumacza przysięgłego).

Jeżeli zagraniczny podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą,
musi dostarczyć Administracji Podatkowej następujące dokumenty:

1. Wniosek o określenie i przyznanie OIB oraz
2. Paszport - oryginał do wglądu i kopia załączana jest do Wniosku.

Wyjątkowo, jeżeli zagraniczny przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nie posiada paszportu, do Wniosku musi załączyć:

- europejski dowód osobisty (obywatele Unii Europejskiej) lub
- dowód tożsamości z kraju, w którym posiada obywatelstwo z potwierdzeniem
obywatelstwa.

Jeżeli Wniosek w imieniu osoby zagranicznej (fizycznej i prawnej) składa pełnomocnik, obok powyżej wymienionej dokumentacji (kopie dokumentów) musi 
dostarczyć pełnomocnictwo.
 
Pełnomocnictwo musi być wystawione dla celów postępowania określenia i przyznania OIB. Pełnomocnictwo musi być sporządzone w języku chorwackim lub przetłumaczone na język chorwacki, ponieważ w Republice Chorwacji językiem urzędowym jest język chorwacki. Pełnomocnictwo zostaje zatrzymane we właściwym oddziale Administracji Podatkowej i musi być poświadczone przez notariusza wyłącznie w przypadku jeśli istnieje wątpliwość co do jego
wiarygodności. Jeżeli pełnomocnictwo wydane zostało notariuszowi, adwokatowi, organowi publicznoprawnemu, bankowi nie jest wymagane jego poświadczenie. 
Jeżeli Wniosek składa osoba fizyczna w imieniu osoby zagranicznej, wymagane jest poświadczenie pełnomocnictwa. 

Dokumentację wymaganą do określenia i przyznania OIB osobom zagranicznym można ściągnąć na:
- w języku angielskim:
http://www.porezna-uprava.hr/HR_OIB/Documents/oib%20dokumentacija%20-
en%20(2).pdf, i
- w języku niemieckim:
http://www.poreznauprava.hr/HR_OIB/Documents/oib%20dokumentacija_de.pdf.


Wniosek o określenie i przyznanie OIB i Faormularz P-PDV składa się w: Porezna uprava, Područni ured Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, Služba za povrat PDV-a inozemnim poreznim obveznicima.

Obok wymienionych formularzy należy dostarczyć również następujące dokumenty:
a) dowód o rejestracji osoby (akt założycielski lub wypis z właściwego rejestru),
b) zaświadczenie Administracji Podatkowej kraju, w którym ma siedzibę i zarejestrowany jest jako podatnik,
c) oświadczenie lub inny dowód na to, że zamierza prowadzić działalność w Republice Chorwacji,
d) poświadczone pełnomocnictwo do reprezentacji (jeżeli działa za pośrednictwem
przedstawiciela podatkowego).
Wymieniona dokumentacja musi być w języku chorwackim lub przetłumaczona na język chorwacki przez tłumacza przysięgłego.

Jeżeli zagraniczny podatnik wykonujący międzynarodowy transport drogowy pasażerów powołał przedstawiciela podatkowego w tym wypadku przedstawiciel podatkowy w imieniu tego podatnika składa wymagane wnioski i pozostałą dokumentację w celu rejestracji na potrzeby VAT.

Po sprawdzeniu złożonych Formularzy i dokumentacji Administracja Podatkowa najpóźniej w terminie 8 dni przydziela podatnikowi numer VAT ID.

2. SKŁADANIE DEKLARACJI VAT
Wymienieni podatnicy posiadający chorwacki numer VAT ID wpisywani są do rejestru podatników VAT i zobowiązani są do składania miesięcznych deklaracji VAT (formularz PDV) w Republice Chorwacji od momentu przyznania numeru VAT ID. Wyjątkowo, zagraniczni podatnicy wykonujący okazjonalny międzynarodowy transport pasażerów na terytorium Republiki Chorwacji  zobowiązani są do składania miesięcznej deklaracji VAT tylko za okresy rozliczeniowe, w których wykonywali takie usługi. Są oni w każdym razie zobowiązani do złożenia rocznej deklaracji VAT (formularz PDV-K), bez względu na ilość miesięcy, w których wykonują wymienione usługi w trakcie roku kalendarzowego. Zgodnie z postanowieniami artykułu 2, punkt 4 Rozporządzenia
(WE) nr 1073/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 roku o wspólnych zasadach dostępu do rynku międzynarodowego usług transportu autokarowego, które zmienia i uzupełnia Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 okazjonalny transport to usługi transportu, które nie są zawarte w definicji liniowego transportu, włącznie ze specjalnym transportem liniowym i których główną cechą jest to, że przewożone są grupy pasażerów zorganizowane z inicjatywy klienta lub samego przewoźnika.

Miesięczne deklaracje VAT składane są do 20 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc, a roczna deklaracja VAT (formularz PDV-K) do końca lutego bieżącego roku za rok poprzedni. Zbiorcza deklaracja (formularz ZP) i Deklaracja o nabyciu towarów i przyjętej usłudze z innych krajów członkowskich Unii Europejskiej (formularz PDV-S) składane są do 20 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc, pod warunkiem, że podatnik dokonuje sprzedaży towarów i usług wewnątrz Unii Europejskiej, względnie dokonuje nabycia towarów i usług wewnątrz Unii Europejskiej.
Wymienione deklaracje należy składać elektronicznie, za pośrednictwem portalu ePorezna. 
Informacje o tym w jaki sposób zostać użytkownikiem usług elektronicznych Administracji Podatkowej dostępne są na stronie internetowej:
http://www.porezna-uprava.hr/HR_ePorezna/Stranice/novi_korisnik.aspx.

Szczegółowe informacje o korzystaniu z usług ePoreznej, instrukcje, wnioski, formularze oraz formularze pełnomocnictwa dostępne są na stronie internetowej
FINA: http://rdc.fina.hr/.

Informacje o przydzielaniu certyfikatów cyfrowych dla przedsiębiorców, dostępne są na stronie internetowej: http://www.fina.hr/Default.aspx?art=10744.

Pozostałe przydatne linki:
- ePorezna - często zadawane pytania: http://www.poreznauprava.hr/HR_ePorezna/Knjiznica%20ePorezna/Nova%20aplikacija%20ePorezna
/ePorezna-FAQ.pdf

Należy powiedzieć, że w celu elektronicznego składania formularza podatnik i osoba, na nazwisko której wydany zostanie certyfikat cyfrowy muszą posiadać
numer OIB.

Jeżeli podatnik, który wykonuje międzynarodowy transport drogowy pasażerów powołał przedstawiciela podatkowego wtedy wymienione formularze w imieniu tego podatnika składa jego przedstawiciel podatkowy.

3. SPOSÓB WYLICZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA
Podstawa opodatkowania to opłata, którą podatnik przyjmie na podstawie przejechanych kilometrów w Republice Chorwacji.

4. ODLICZENIE VAT 
Podatnik może korzystać z prawa do odliczenia VAT przy nabyciu towaru i usług, który naliczą mu inni płatnicy VAT w Republice Chorwacji na potrzeby jego działalności. W celu skorzystania z prawa odliczenia VAT zobowiązany jest w przypadku każdego nabycia przekazać dostawcy swój chorwacki numer PDV ID.  
Odliczenie VAT dozwolone jest na przykład z tytułu przyjętych faktur, które dotyczą zapłaty za opłaty drogowe, przejazdów autostradami, tunelami czy
mostami, za paliwo, nieoczekiwane naprawy pojazdu itp.